Etický kodex Obchodní sítě České Společnosti Realitní

Zájmy klienta jsou vždy na prvním místě

Makléři obchodní sítě České Společnosti Realitní s.r.o.

 • Hájí zájmy klientů, chovají se spravedlivě a korektně ke všem stranám zapojeným do obchodu.
 • Nezneužívají postavení, nepoškozují klienta.
 • Účastníky obchodního jednání informují pravdivě a neodkladně o všech podstatných skutečnostech.

Profesionální jednání

Makléři obchodní sítě České Společnosti Realitní s.r.o.

 • Vykonávají veškeré činnosti na základě odborných znalostí a v souladu s dobrými mravy. Ctí právní řád a obchodní etiku. Klienty neuvádí v omyl, dbají o to, aby klient neutrpěl majetkovou ani nemajetkovou újmu.
 • Při veškeré činnosti se makléři řídí dobrými mravy, vyvarují se nekalých praktik. Nepoužívají zaváděcí reklamní sdělení, informace nezneužívají. Odmítají podplácení a cenové dohody. Nikdy nepoškozují ostatní subjekty působící na realitním trhu.
 • Během jednání poskytují všem zúčastněným objektivní informace a hájí zájmy svého klienta. Na možná rizika, omezení a důležité skutečnosti upozorňují neprodleně.
 • Sdělují výši odměny i dílčí cenu jednotlivých služeb.
 • Předcházejí sporům, pokud by ke sporu došlo, hledají smírčí řešení.
 • Přijímají zakázky, které jsou schopni splnit s ohledem na odborné znalosti a zkušenosti, případně využívají asistenci a poradenství. Odmítají zakázky, které jsou v rozporu s právním řádem, dobrými mravy a zněním Etického kodexu.
 • Pracují na zvyšování kvalifikace, jak vlastní, tak podřízených spolupracovníků. Všichni makléři jsou motivováni ke zvyšování kvalifikace, sledování aktuálního dění na trhu s nemovitostmi a na finančním trhu.
 • Neposkytují klientům informace, které se nezakládají na pravdě. Pokud se vyskytnou otázky mimo jejich odbornost, odpovídají klientům po konzultaci s odbornými poradci (advokát, architekt, daňový poradce, pracovník stavebního úřadu atp.), případně vyzvou odborného poradce k účasti při řízení.

Jedna síť, jeden tým

Makléři obchodní sítě České Společnosti Realitní s.r.o.

 • Se vzájemně podporují v činnosti, neznevažují práci ostatních makléřů ani neuctivě nehodnotí postup jiných makléřů. Konzultace, vyjádření a názory sdělují slušným a korektním způsobem.
 • V rámci obchodní sítě spolupracují s ostatními makléři a pokud je to v zájmu klienta, spolupracují i s realitní kanceláří jiné sítě. V případě spolupráce mimo obchodní síť respektují zásady rovné spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
 • Znalosti, zkušenosti a poznatky si navzájem sdělují, čímž je zajištěna nejvyšší kvalita poskytovaných služeb.

Nulová tolerance nátlaku či diskriminace

Makléři obchodní sítě České Společnosti Realitní s.r.o.

 • Jsou zavázáni vyvarovat se jakékoliv formy diskriminace.

Hodnoty, které hlásáme, žijeme. Spolehlivost, vstřícnost, empatie.

Makléři obchodní sítě České Společnosti Realitní s.r.o.

 • Při prezentaci nemovitostí uvádí makléři pravdivé a úplné informace. Zakázáno je používání zavádějících informací, lží či zamlčení závažných skutečností.
 • Pravdivě uvádějí informace o ceně nemovitosti. V případě, že v ceně není zahrnuta provize, o výši provize informuje makléř klienta bez zbytečného odkladu.

Řídíme se právním řádem, interními předpisy i dobrými mravy

Makléři obchodní sítě České Společnosti Realitní s.r.o.

 • Nenabízejí nemovitosti bez výslovného souhlasu osoby, která je oprávněna k jejich prodeji nebo pronájmu.
 • Informují všechny zúčastněné strany o tom, kterou stranu zastupují (hájí zájmy klienta).
 • Pro účely ochrany zájmů klienta uzavírají s klienty smlouvu, která vymezuje vzájemná práva a povinnosti související s realizací obchodu.
 • Bez souhlasu klienta neposkytují třetí osobě důvěrné informace nebo informace získané od klienta. Pravidlo ctí i po skončení obchodní transakce. Jedinou výjimkou je poskytnutí součinnosti při vyšetřování státními orgány.
 • Zdržují se jakýchkoliv forem nekalé soutěže a aktivně vystupují proti všem, kteří praktiky používají (klamavá reklama, klamavé označení, parazitování na pověsti či značce aj.).
 • Během činnosti se zasazují o dodržování právních předpisů, smluvních závazků, etických principů i ostatními podnikateli. Solidárně postupují vůči těm, kteří by zásady porušili.

Nedostáváme se do střetu zájmů

Makléři obchodní sítě České Společnosti Realitní s.r.o.

 • Jednají čestně a odpovědně, a to jak vůči osobám, tak vůči životnímu prostředí.
 • Nezneužívají svého postavení k osobnímu obohacení či obohacení třetích osob, vyhýbají se střetu zájmů.
 • Nesmí přímo či nepřímo nabízet jakékoliv výhody, které by mohly být chápány jako forma úplatku.
 • Zavazují se informovat o skutečnostech, které by v budoucnu mohly být předmětem střetu zájmů. Takovou skutečnost předem projednávají a vyžadují souhlas s konkrétním postupem či činností.

Společně budujeme spolehlivou značku

Makléři obchodní sítě České Společnosti Realitní s.r.o.

 • Neposkytují služby způsobem, který by v jakékoliv formě znevážil nebo poškodil dobré jméno a pověst obchodní sítě České Společnosti Realitní s.r.o.
 • Záleží jim na tom, aby byla obchodní síť České Společnosti Realitní s.r.o. vnímána jako profesionální, špičkový a kvalitní poskytovatel realitních služeb.