Reklamační řád

Reklamační řád obchodní sítě ČS Realitní


Všichní členové obchodní sítě ČS Realitní se zavázali dodržovat a  řídit se Obchodním řádem a Etickým kodexem a vždy jednat v souladu se zákonem. Tato závazná pravidla slouží k eliminaci nekorektního jednání a předchází vzniku nespokojenosti klientů.
Bohužel nelze vyloučit výhrady a stížnosti klientů na postup při vyřizování jednotlivých obchodních případů, a proto jsme sestaviia následný Reklamační  řád, který slouží k jednoznačnému pojmenování podmínek, důležitých k řešení výhrad a reklamací v rámci poskytovaných realitních služeb.

Uplatnění podání/reklamace/stížnosti

S podáním/reklamací/stížností se klient obrací na člena obchodní sítě ČS Realitní, se kterým vstoupil do obchodního vztahu. Všechny společnosti - členové obchodní sítě ČS Realitní jsou vlastněny nezávisle a jako samostatné subjekty odpovídají za vyřízení reklamace.
Klient reklamaci uplatňuje bezodkladně po zjištění nedostatků.

Předmět podání/reklamace/stížnosti

Klient má právo reklamovat veškeré postupy realitní kanceláře, které jsou v rozporu s uzavřenou smlouvou, chování makléře či domluvený způsob inzerce.

Podání podání/reklamace/stížnosti

Podání/reklamaci/stížnost podává klient realitní kanceláři - členovi obchodní sítě ČS Realitní, se kterým vstoupil do obchodního vztahu.

Forma podání:

  • osobní návštěva (doporučuje se předchozí ústní domluva)
  • telefonicky
  • v písemné formě

Příjemce podání/reklamace/stížnosti je povinen klientovi potvrdit přijetí a seznámit ho se způsobem řešení a termínem odpovědi.

Obsah podání/reklamace/stížnosti

Klient při podání reklamace uvádí své osobní údaje (jméno, příjmení), kontaktní spojení, způsob doručení odpovědi a předmět reklamace včetně posloupnosti vývoje obchodního případu.

Vyřízení podání/reklamace/stížnosti

Všechna podání je realitní kancelář povinna prověřit a rozhodnout o jejich oprávněnosti nebo neoprávněnosti. Realitní kancelář, které se předmětná reklamace týká, je povinna do 24 hodin potvrdit přijetí reklamace a do 48 hodin vyřídit 80 % přijatých reklamací. Všechny reklamace je povinna vyřídit nejdéle do 30 kalendářních dnů od jejich průkazného doručení.

Reklamaci je realitní kancelář povinna vyřídit písemnou formou a odpověď doručit klientovi komunikačním kanálem, který si klient zvolí.
U oprávněné reklamace je realitní kancelář povinna uvést všechny reklamované náležitosti do stavu vyhovujícímu klientovi. V případě, že byla klientovi způsobena újma, je realitní kancelář povinna újmu nahradit, například slevou z poskytovaných služeb.

Náklady vynaložené na vyřízení podání/reklamace/stížnosti

Veškeré náklady, které vzniknou realitní kanceláři při vyřizování klientovy oprávněné reklamace, jdou na vrub realitní kanceláře. V těchto případech není oprávněna realitní kancelář požadovat po klientovi, který reklamaci podal, žádné prostředky.
Pokud vzniknou při vyřizování neoprávněné reklamace klienta realitní kanceláři náklady, může jejich náhradu uplatňovat na klientovi, který neoprávněnou reklamaci podal. V tomto případě však musí realitní kancelář výši vzniklých nákladů prokázat.

Závěrečná ustanovení

Reklamační řád obchodní sítě ČS Realitní je zveřejněn na všech prodejních místech (kancelářích) a na internetových stránkách www.csrealitni.cz.

 

Informace pro spotřebitele

Dojde-li mezi smluvními stranami (spotřebitelem a podnikatelem), které uzavřely zprostředkovatelskou smlouvu, ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá spotřebitel na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.