Zásady zpracování OÚ uchazečů

Zásady zpracování osobních údajů kandidátů na pracovní pozice a pro spolupracující osoby v síti České Společnosti Realitní

Tyto zásady pro kandidáty na pracovní pozice a pro spolupracující osoby v síti České Společnosti Realitní blíže upravují obecně platné Zásady zpracování osobních údajů.


SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů je ten, kdo provádí zpracování osobních údajů a také za toto zpracování odpovídá. Správce může zpracovávat osobní údaje sám nebo pověřit jinou osobu. Takto pověřenou osobu pak zákon označuje za zpracovatele osobních údajů.

Správcem osobních údajů jsou:

Členové obchodní sítě České Společnosti Realitní uvedení na https://www.csrealitni.cz/pobocky


ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  • Projevil jste zájem o pracovní pozici, k jejímuž obsazení otevřel správce výběrové řízení.
  • Osobní údaje správce zpracovává za účelem provedení kontrolních opatření před uzavřením pracovní smlouvy, jejíž smluvní stranou se v případě úspěšného přijímacího řízení máte stát.  Správce provádí posouzení a vyhodnocení Vaší žádost včetně ověřování údajů ve veřejně dostupných rejstřících právnických a fyzických osob a dalších veřejných zdrojích z důvodu předcházení střetu zájmů s činností a působností členů obchodní sítě České Společnosti Realitní.
  • Dále můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu zpracovávat, nebudete-li ve výběrovém řízení úspěšný, k Vaší další žádosti o jinou pracovní pozici.
  • Vaše osobní údaje můžeme využít pro předsmluvní jednání s vámi v případě, že budete vybrán na pozici a rozhodnete se pracovní nabídku přijmout.
  • Členové obchodní sítě České Společnosti Realitní zpracovávají osobní údaje vždy pouze v tom rozsahu, v jakém je to nezbytné pro dosažení účelu zpracování. Zpracování probíhá jak manuálně, tak i automatizovaně či částečně automatizovaně.

KOMU ZPŘÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracovatelem vašich osobních údajů z titulu kandidáta na pracovní pozici je společnost LMC, s.r.o. a příslušná pobočka obchodní sítě České Společnosti Realitní


DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Osobní údaje zpracováváme vždy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, přičemž respektuje zákonné povinnosti specifikující časové limity, pro jejichž plnění musí nezbytně ke zpracování osobních údajů docházet.
  • Nedohodneme-li se při realizaci Vaší žádosti odeslané v rámci výběrového řízení jinak, Vaše osobní údaje zpracováváme šest měsíců od jejich zaslání (zpřístupnění správci).
  • Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které bylo prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (k likvidaci).

RESPEKTUJEME VAŠE PRÁVA (PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ)

  • V souladu s textem GDPR máte právo obrátit se na správce s žádostí o opravu osobních údajů, o jejich doplnění neúplných osobních údajů či jejich výmaz, dále např. o vydání potvrzení (na přístup k osobním údajům), které Vaše osobní údaje správce zpracovává.
  • Pokud se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů prováděno v rozporu s ochranou danou GDPR s ohledem na účel zpracování, máte právo požádat správce o vysvětlení či o provedení opravy, případně jiných nezbytných opatření (právo vznést námitku). Pro uplatnění těchto práv můžete kdykoliv kontaktovat příslušného člena obchodní sítě České Společnosti Realitní uvedeného na konktaktní stránce https://www.csrealitni.cz/pobocky

ŘÁDNĚ PLNÍME POVINNOST K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo se se stížností týkající se zpracování osobních údajů obrátit na dozorový orgán:
název: Úřad pro ochranu osobních údajů
sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
kontakt (tel.): +420 234 665 111.

Pošlete nám svůj životopis na info@csrealitni.cz nebo zavolejte na +420 800 775 775